3rd International Suzuki Teacher Trainers Convention JAPAN

3rd International Suzuki Teacher Trainers Convention JAPAN

Matsumoto Performance Arts Centre, Fukashi3-10-1, Matsumoto-shi Nagano

13th October 2023

    Event details

  • 13 October 2023 - 15 October 2023

  • Matsumoto Performance Arts Centre, Fukashi3-10-1, Matsumoto-shi Nagano

  • Organiser

    Akira Nakajima